คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน พ่อแม่รังแกฉัน

451

สกู๊ปคมมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำหลักธรรมว่าด้วยการเลี้ยงลูก เพื่อสร้างลูกให้เป็นอภิชาตบุตรมาฝาก รับชมดังนี้

การเลี้ยงลูกไม่ใช่งานง่าย แต่เป็นงานยากที่จะใช้เพียงความรักอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่ต้องใช้ทั้งความรัก ความอดทนอดกลั้น การให้รางวัล และการลงโทษ ตลอดจนถึงต้องมีจิตวิทยาในการดูแลเด็กในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

พระพุทธองค์ทรงแนะนำหลักธรรมสำหรับการเลี้ยงลูก เพื่อสร้างลูกที่เป็น “อภิชาตบุตร” เอาไว้ในหลักธรรมที่ชื่อว่า “พรหมวิหารธรรม” ซึ่งมี ๔ ประการกล่าวคือ

  • ในยากปกติให้มีเมตตาต่อลูกอย่างบริสุทธิ์ใจ
  • ในยามมีปัญหาให้กรุณา คือ ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูก และสอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา
  • ในยามเจริญก้าวหน้าให้มุทิตา คือ พลอยยินดีปรีดาที่ลูกทำอะไรได้ดี
  • ในยามคนขัดแย้งกับธรรมหรือกฎหมายให้วางใจเป็นอุเบกขา คือ เมื่อลูกทำผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย ก็ไม่เข้าข้างลูกด้วยความรักมากเกินไป แต่ฝึกวางใจให้เป็นกลางอย่างพระพรหม ไม่เลือกข้างลูกด้วยความลำเอียง เพราะรัก เพราะชัง เพราะหลง หรือเพราะกลัว

พ่อแม่คนไหนก็ตามที่เลี้ยงลูกด้วยพรหมวิหารธรรมเช่นที่กล่าวมาท่านจะได้ลูกที่เป็นอภิชาตบุตรอย่างแน่นอน

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                พ่อแม่ที่ดีต้องสอนลูกให้เป็นคนดีของพ่อแม่ และของสังคมไปพร้อมๆกัน ดังคำกล่าวที่ว่า

“จงเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กน่ารักสำหรับตน และสำหรับคนอื่นด้วย”