กระทรวงวิทย์ฯช่วยได้ ตอน นวัตกรรมพื้นลู่ลานกรีฑาผสมยางธรรมชาติ

805

ไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก แต่มีการแปรรูปน้อยมาก เมื่อเกิดภาวะล้นตลาด ราคายางจึงตกต่ำ กลุ่มงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงได้ค้นคว้าวิจัยจนได้ นวัตกรรมพื้นลู่ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ที่มียางธรรมชาติผสมอยู่เกือบ 100% และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ ใช้ทดแทนพื้นลู่ลานกรีฑาที่เป็นยางสังเคราะห์นำเข้าจากต่างประเทศ “นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตเม็ดยางธรรมชาติ และผู้ก่อสร้างพื้นสนามแล้ว เรายังได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และให้บริการทดสอบคุณสมบัติของพื้นสนาม เพื่อผลักดันงานวิจัด้านยางสู่การให้ใช้งานจริงอย่างรวดเร็วครบวงจร” ดร.อรสา อ่อนจันทร์ กลุ่มงานยางและผลิตภัณฑ์ยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทุกครั้งที่คิดแก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ แค่คุณคิด…กระทรวงวิทย์ฯช่วยได้ ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม