คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มหาปวารณา

176

เนื่องจากวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันออกพรรษา พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี จึงมาอธิบายความหมายของวันออกพรรษาว่ามีที่มาอย่างไร รับชมดังนี้

วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ วันดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” ซึ่งเป็นวันที่คณะสงฆ์ในวัดที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสจะมาประชุมกัน เพื่อทำสังฆกรรมที่ชื่อ “ปวารณา” ร่วมกัน

สังฆกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสมาพบปะกัน พูดคุยกัน ตักเตือนซึ่งกันและกัน โดยมีเจตนาหวังดีเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อความงอกงามแห่งการอยู่ร่วมกันของหมู่สงฆ์  เพื่อความสมานสามัคคี และเพื่อความมั่นคงของสถาบันสงฆ์โดยองค์รวม

การปวารณานี้หากมองด้วยสายตาของคนร่วมสมัยก็คือการสร้างธรรมาภิบาล หรือความโปร่งใส่ในหมู่คณะนั่นเอง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์พระธรรมบทว่า

เราควรมองบุคคลผู้คอยชี้ข้อบกพร่องของตนว่าเป็นดั่งหนึ่งผู้ชี้บอกขุมทรัพย์

กัลยาณมิตรที่เป็นคนดีเช่นนี้ เป็นบุคคลที่ควรคบ เพราะยิ่งคบก็ยิ่งดีไม่มีเสื่อมคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มหาปวารณา