คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน มรดกข้อที่ ๒ ธรรมราชา

147

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ได้เกริ่นนำไปแล้วว่า มรดกทั้ง ๙ จากในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้นมีอะไรบ้าง สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกเรื่อง “ธรรมราชา” มาฝากดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการเฉลิมพระนามจากประชาชนคนไทยว่าทรงเป็น “พระธรรมราชา” ทั้งนี้ก็เพราะว่า พระองค์ทรงนำเอา “ธรรมะ” ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังมีหลักฐานเป็นพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

และในการบริการราชการแผ่นดินพระองค์ก็ทรงประยุกต์พุทธธรรมมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกับยุคสมัยจนปรากฎออกมาในรูปของพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชดำริที่ประยุกต์มาเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย

หลักธรรมที่ทรงนำมาประยุกต์ใช้ในการครองแผ่นดินนั้น แม้จะมีอยู่เป็นอเนกประการ แต่เมื่อกล่าวโดยสาระสำคัญก็ล้วนแตกกิ่งก้านสาขาออกมาจากหลักธรรมที่เป็นแกนหลักนั่นก็คือ “ทศพิธราชธรรม”

ผู้นำ นักการเมือง นักปกครองผู้ปรารถนาจะประสบความสำเร็จในการครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจคน จึงควรน้อมนำเอาทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหาร การปกครองของตนเองอยู่เสมอ

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องถึงพร้อมด้วยภาวะผู้นำตามแนวพุทธ กล่าวคือ ต้องมีศิลปะในการครองตน ครองคน ครองงาน และครองใจ