คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๘ (ศาสนาแห่งสันติภาพ)

431

สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้อธิบายในเรื่องของศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงมาฝาก ศาสนาแห่งสันติภาพคืออะไรนั้น รับชมดังนี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ คำว่า “สันติภาพ” ในที่นี้ หมายถึง สันติภาพภายใน และสันติภาพภายนอก

สันติภาพภายใน คือ ความสงบจากความเร้าร้อนทุรนทุราย ด้วยอำนาจของไฟ กิเลส ตัณหาที่กลุ้มรุมสุมใจ ให้อยากที่จะเป็นโน่นเป็นนี่ หรืออยากได้นั่น อยากได้นี่อยู่ตลอดเวลา สันติภาพภายในนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “นิพาน” สอดคล้องกับพุทธดำรัสที่ว่า “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี

สันติภาพภายนอก หมายถึง ภาวะที่ปราศจากการเข่นฆ่าราวี สังคมที่ปราศจากการกดขี่บีฑาเอารัดเอาเปรียบแบ่งแยก ดูหมิ่นถิ่นแคลนซึ่งกันและกันเป็นอาทิ

ความข้อนี้ มีพระพุทธดำรัสตรัสเอาไว้ ความไม่เบียดเบียน คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นความสุขในโลก ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ละความชนะความแพ้เสียได้ ย่อมสงบ ระงับนอนเป็นสุข

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความไม่เบียดเบียน คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลก