คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๙ (ศาสนาแห่งความอดทน)

273

ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท คนส่วนใหญ่มักอยากชนะด้วยวาจา และการกระทำ ซึ่งหากสู้ได้ เรามักคิดว่าเราคือ “ผู้ชนะ” สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้นำวิธีชนะที่ไม่ต้องใช้วาจา หรือการกระทำ มาฝากดังนี้

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งความอดทน หมายความว่า เป็นศาสนาที่สอนให้ศาสนิกรู้จักใช้ความอดทนอดกลั้นในการแก้ปัญหา ไม่นิยมแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงในทุกกรณี

สาเหตุอย่างหนึ่งของความรุนแรง ก็คือ การไม่มีความอดทนต่อความความแตกต่างหลากหลาย การไม่รู้จักอดทนต่อการดูถูกดูหมิ่นถิ่นแคลนซึ่งกันและกัน ปัญหาอย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามหลักขันติ คือความอดทน อดกลั้น ต่อความแตกต่างหลากหลายอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วก็ย่อมระงับได้อย่างแน่นอน

หลักฐานเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความอดทนมีอยู่เป็นอเนกประการยกตัวอย่างเช่น “ขันติ คือ ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะ อย่างสูงยิ่ง”

“เวรของผู้มีความอดทนอย่างสูง ย่อมระงับ”

“ดูก่อน ผัคคุณะ เพราะเหตุนั้นแล ถ้าใคร ๆ พึงติท่านต่อหน้า ตบท่านด้วยฝ่ามือ ขว้างท่านด้วยก้อนดิน ตีด้วยท่อนไม้ หรือฟันด้วยมีด ท่านพึงละความพอใจในความคิดแบบชาวบ้านเสียพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า เราจะไม่ปล่อยให้จิตแปรปรวน จักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ หวังประโยชน์และความอนุเคราะห์มีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่ตกอยู่ในอำนาจของโทสะดังนี้เถิด”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

“เวรของผู้มีความอดทนอย่างสูง ย่อมระงับ”