คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๑๐ (ศาสนาแห่งการให้อภัย)

429

 “เวรย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร”  คำสอนนี้ยังคงนำมาใช้กันทุกยุคทุกสมัย แต่มีอีกหลายคนก็ยังไม่เข้าใจ ถ้าหากไม่จองเวรกลับมันจะดีขึ้นอย่างไร  สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์มีคำตอบมาอธิบายที่ จะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าใจ ติดตามชมดังนี้

สาเหตุของสงคราม หรือการทำลายล้างซึ่งกันและกัน ก็คือการจองเวรแก่กันและกัน

การจองเวรยังมีอยู่ตราบใด สงครามก็ยังคงมีจะยังคงมีอยู่ตราบนั้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามหากเรามาสารถยุติวัฎจักรของการจองเวรหยุดลงได้ เมื่อนั้นสันติภาพก็บังเกิดขึ้น

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการให้อภัย กล่าวคือไม่ส่งเสริมให้มีการอาฆาตพยาบาท แต่ส่งเสริมให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยการยุติวัฎจักรแห่งการจองเวรด้วยการให้อภัย ความข้อนี้สอดคล้องกับพระพุทธวจนะที่ว่า

“พึงเอาชนะความโกรธ                   ด้วยความไม่โกรธ

พึงเอาชนะความชั่ว                                        ด้วยความดี

พึงเอาชนะความตระหนี่                                   ด้วยการให้

พึงเอาชนะความเท็จ                                       ด้วยความจริง”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                “แต่ไหนแต่ไรมา เวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับด้วยการไม่จองเวร นี่เป็นหลักเกณฑ์ที่เที่ยงแท้”