คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน หลักชาวพุทธ ๑๑ (ศาสนาแห่งความเพียร)

361

บุคคลที่เคยประสบความสำเร็จระดับโลก ส่วนใหญ่ล้วนต้องผ่านอุปสรรคและใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์ได้หยิบยกแนวทางปฏิบัติด้านความเพียรพยายามของพระพุทธองค์มาฝากดังนี้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ก่อตั้งโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ เทวดา ประชาสัตว์  ประวัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์ เกิดขึ้นมาจาก “ความเพียรพยายามของพระองค์เอง” โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอำนาจพิเศษของเทวาปาฏิหาริย์ใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อตรัสรู้แล้ว พระองค์ตรัสเล่าถึงความสำเร็จของพระองค์ว่า เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ๒ ประการด้วยกัน กล่าวคือ

๑. การไม่อิ่ม ไม่พอใจในคุณงามความดี

๒. การมีความเพียรพยายามอย่างไม่ระย่อท้อถอย

พระนามของพระองค์เอง บางคราวก็ตรัสว่า ทรงเป็น “กรรมวาท กรรมวาที, วิริยวาท, วิริยวาที”

มีคำสอนมากมายในพระไตรปิฎกที่ชี้ให้เห็นว่า พระพุทธองค์ไม่ทรงส่งเสริมให้หวังผลดลบันดาล หรือฝากชะตากรรมไว้กับการอ้อนวอนคุณวิเศษเวทไสย์ หรือเทวาปาฏิหาริย์ประดามี แต่ทรงส่งเสริมให้มนุษย์นั้นลงมือทำกรรม คือ ปรารถนาสิ่งใด ก็ลงมือสร้างเหตุเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นด้วยตัวเอง

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ”  คนจะพ้นทุกข์ได้ ก็เพราะความเพียร