คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ความไม่ประมาท ๑๒ สถานการณ์

564

บทสรุปของความไม่ประมาททั้ง๑๒ ฐานะจะเป็นอย่างไร และคนที่ไม่ประมาทกับคนที่ประมาทจะได้รับบทเรียนแตกต่างกันอย่างไร รับชมได้ในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้

ความไม่ประมาท เป็นหลักธรรมสำคัญที่จำเป็นต่อทุกชีวิต ดังที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนเอาไว้ว่า “สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา” แปลว่า สติ กล่าวคือความไม่ประมาทเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์

ในคัมภีร์พระธรรมบทกล่าวถึงความสำคัญของความไม่ประมาทเอาไว้ว่า เป็นหนทางไปสู่อมตภาพหรือสภาวะที่ไม่ตาย ดังนี้

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ ปทาโท มจฺจฺโน ปทํ อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เย ปมตฺตา ยถา มตา ซึ่งแปลว่า

ความประมาท เป็นหนทางแห่งความตาย, ความไม่ประมาท เป็นหนทางแห่งความไม่ตาย

คนไม่ประมาท ไม่มีวันตาย, คนประมาท ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้ว

ในอาคตสถานแห่งอื่น ทรงยืนยันว่า ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง

คมธรรมประวันนี้ก็คือ

                สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา ความไม่ประมาท เป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์