คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมวาทะสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (๒)

274

นอกเหนือจากการวางรากฐานการศึกษาของพระสงฆ์ไทยแล้ว สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๐ ท่านยังเก่งในด้านอื่นอีกเช่นกัน สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกพระอัจฉริยภาพด้านอื่นของพระองค์ท่านมาฝากดังนี้

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระองค์ท่านมีพระอัฉริยภาพมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์นั้น เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาชนิดหาตัวจับได้ยากเลยทีเดียว

ธรรมสุภาษิตในพระองค์ท่านหลายบทที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นมาใหม่โดยอาศัยเค้าโครงในพระไตรปิฎกนั้นมีความแหลมคม นุ่มลึกจนหลายครั้งหลายหน พุทธศาสนิกชนนำมาเอ่ยอ้างถึงแล้วเข้าใจไปว่าเป็นพุทธสุภาษิต แต่แท้ที่จริงนั่นคือผลงานธรรมนิพนธ์ในพระองค์ท่าน เช่นบทต่อไปนี้

มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ

ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ

                หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ

หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี

                อรติ โลกนาสิกา

ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                โลโกปตฺถมฺภิกา เมตตา

เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก