คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ธรรมวาทะพระพุทธทาสภิกขุ

301

เมื่อกล่าวถึงพระนักคิด นักเขียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และผู้คนมากมายต่างหยิบยกคำคมของท่านเป็นคติสอนใจนั้น จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากท่านพุทธทาสภิกขุนั่นเอง ซึ่งในสกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี พระอาจารย์หยิบยกผลงานที่โดดเด่นของท่านมาฝากดังนี้

พระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ชื่อว่าเป็นพระนักคิด นักปราชญ์ นักปฏิรูปพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคสมัยของเรา ผลงานปฏิรูปพุทธศาสนาของท่านที่โดดเด่นมากก็คือ

๑. การก่อตั้งสวนโมกขพลารามขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัยตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าแต่โบราณกาล โดยมีเป้าหมายเพื่อโลกธรรม คือ พระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพ ระพุทธศาสนา

๒. การกลับไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกเพื่อให้ได้เรียนพุทธศาสนาตัวแท้ เพราะท่านพิจารณาเห็นว่า การศึกษาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์นั้นเป็นระบบการศึกษาที่ “เจือด้วยยศศักดิ์” จึงยังเป็นการศึกษาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการดับทุกข์ ไม่เพียงพอต่อการช่วยประชาชน

๓. การรื้อฟื้นโลกุตรธรรมให้กลับคืนมาสู่สังคมพุทธอีกครั้งหนึ่ง ก่อนหน้าของท่านพระพุทธทาสภิกขุสังคมไทยต้องรับมือกับการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก จึงทำให้ปัญญาชนสยามยุคพยายามอธิบายพุทธศาสนาให้มีความสมเหตุสมผล อะไรที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ก็จะถูกลดความสำคัญลงไป

ท่านพุทธทาสภิกขุเห็นว่า หากตัดโลกุตรธรรมออกไป แก่นแท้ของพุทธศาสนาก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลย

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                นิพพานจริง ๆ นั้น คือ ความสงบเย็นแห่งกิเลสมีที่นี่และเดี๋ยวนี้