บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี